آیا سن مردان همانندزنان بر میزان باروری اثرات منفی دارد؟

آیا سن مردان همانندزنان بر میزان باروری اثرات منفی دارد؟

سن مردان بر میزان باروری

اگر چه مردان تا ۹۰ سالگی قدرت باروری دارند اما از سن ۴۰ تا ۴۵ شروع به کاهش کرده و مشخصا از ۵۰ سالگی محسوس است.از طرف دیگر میزان انومالی کروموزمی جنینی و احتمال سقط مکرر مادران با زیاد شدن سن پدر افزایش می یابد.