از درد های مزمن لگن چه میدانید؟

از درد های مزمن لگن چه میدانید؟

pelvic-pain

از لحاظ علمی به درد هایی لگن که منجر به ناتوانی کاری در فرد بشود و حداقل ۶ ماه طول بکشد درد مزمن لگن تعریف میشود.

علل دردهای مزمن لگن فقط مربوط به دستگاه تناسلی نمی باشدو مشکلات دستگاه ادراری و گوارشی وعضلانی ودرگیری اعصاب ان ناحیه نیز می توانند از عوامل ایجاد کننده باشند.

مشکلات دستگاه تناسلی موثر در ایجاد دردهای مزمن لگن شامل چسبندگیهای ان ناحیه واندومتریوزیس وفیبروم های رحم و لگن وتوده های خوش خیم و بدخیم تخمدانی .. باشد.در مان برحسب عامل ایجاد کننده متغیر می باشد.