از IUI چه میدانید؟

از IUI چه میدانید؟

iui

تزریق مایع منی شسته شده بداخل رحم یک روش موثر در درمان افراد با نازایی نامشخص و یا مردان با نطفه های کم بین ۵ تا ۱۰ میلیون می باشد.

در زمان مشخص از سیکل قاعدگی زن که تخمک گذاری می باشدو نمونه شسته و اسپرمهای متحرک در حدود نیم تا یک سی سی از طریق کاتتر بداخل رحم ریخته شده ودر هر سیکل شانس حاملگی ده درصد و بعد ۴تا ۶ سیکل به ۴۰در صد میرسد .