بیضه های نهان ویا نزول نکرده چه مشکلاتی ببار می آورند؟

بیضه های نهان ویا نزول نکرده چه مشکلاتی ببار می آورند؟

بیضه های نهان و یا نزول نکرده

بصورت یک طرفه ویادو طرفه است.و همراه بااختلال در اسپرم سازی در زمان بلوغ و شیوع بیشتر سرطان بیضه است.

در پسران لازم است توجه زیاد به این موضوع در سنین پایین شود زیرا تا یک سالگی دیگر هر دو بیضه باید در کیسه ها خود باشند .و درغیر این صورت لازم است هرچه زودتر عمل جراحی انجام شود وتصحیح گردد.تا از بروز نازایی در انان جلوگیری شود.

این یک نقص مربوط به دوران جنینی است و به علت کمبود هورمون مردانه بیضه ها به داخل کیسه خود در خارج بدن پایین نمیروند.