بیو تروریسم

بیو تروریسم

بیو تروریسم ویروسی

بیو تروریسم به معنی انتشار عامدانه باکتری ، ویروس، ویا سایر عوامل عفونی منجر به بیماری یا مرگ میشود

و اغلب این عوامل طبیعی دستکاری شده ا ند وقدرت عفونت زایی ویا مقاومت به درمانهای طبی در انها افزایش یافته است.

از عوامل بیماریزا می توان از ویروس ابله ، باکتری سیاه زخم ، طاعون، ایبولا تولارامی …. نام برد.

در صورت افزایش شمار بیماران تب دار همراه با علایم تنفسی ، راش های پوستی(قرمزی) که به سادگی با سایر بیماریها شایع تطابق ندارد باید هوشیار بود .و به بیو تروریسم مشکوک شد .