تغییرات رحم در طول حاملگی

تغییرات رحم در طول حاملگی

تغییرات رحم در طول حاملگی

رحم قبل بارداری حدود ۷۰ گرم و حجم ۱۰ سی سی است ولی با افزایش سن حاملگی رحم یک جسم عضلانی با وزن ۱۱۰۰ گرم و حجم ۵ تا ۲۰ لیتر تبدیل میشود.

با شروع حاملگی رحم انقباضات بدون درد دارد که با افزایش سن حاملگی واضح تر میشودو دارای ریتم و درد ناک میشودکه به درد های کاذب حاملگی گویند ..

دهانه رحم از ترشحات موکوسی پر میشود که مانع عبور عفونت به سمت رحم است .و حاوی مقدار زیادی مواد ایمونوگلوبین برای دفاع در مقابل عوامل بیماریزا است .با شروع حاملگی. این موکوس خارج می شود که از علایم اولیه زایمان به حساب می اید.