درد پستان

تقریبا ۷۰ تا ۸۰ درصد زنان دردهای شدید پستان را در طول زندگی تجربه کردند.breast-pain

درد پستان با فعآلیتهای جنسی وفیزیکی و اجتماعی وشغلی وکار ومدرسه میتواند تداخل داشته باشد.

دردهای پستان به سه نوع تقسیم میشود ۱.دردهای با سیکل قاعدگی مربوط است و قبل و در طی خونریزی قاعدگی ایجاد میشود و تحت تاثیر میزان هورمونها و سیتوکینین های بدن است.۲.دردهایی که به سیکل قاعدگی مربوط نیست در هرزمانی رخ میدهدو بیشتر یک طرفه و در دهه ۴و ۵ زندگی میباشد و درمان ان سخت تر است.۳.دردهای که مربوط به سایر قسمت های بدن است و بصورت درد پستان نمود میکند مانند دردهای عضلانی واستخوانی قفسه سینه وقلب و ریه وضایعات پوستی و…..

درد پستان از علایم ناشایع سرطان ان می باشد و بهرحال برحسب سن فرد و معاینه و استفاده از روش های تشخیصی باید بررسی لازم صورت پذیرد.

مهمترین درمان موثر ارامش دادن و اطمینان دادن پس از بررسی های لازم می باشد .البته درمانهای دارویی ماننداستفاده از برموکرپتینو دانازول و مدر ها وبیحس کننده ها ویتامین ها و مسکن ها و همچنین کرستهای سفت موثر است.

حذف متیل گزانتین از چای و قهوه وشکلاتو قطع درمان هورمون تراپی ویا کاهش حجم پستانها از موارد دیگر درمان درد پستان است.