روشهای جلوگیری از حاملگی در موارد اتفاقی کدام است ؟

روشهای جلوگیری از حاملگی در موارد اتفاقی کدام است ؟روشهای جلوگیری ازحاملگی

بسیاری از زنان جهت جلوگیری از حامله شدن بدنبال مقاربت بدون حفاظت مراجعه دارند

بهتر است قبل از ۷۲ ساعت بعد از نزدیکی درمان شروع شود البته تا ۵ روز هم جواب می دهد.

درمان شامل ۱_ استفاده از قرص های پلان ب (plan B)در داروخانه ها موجود است و در دو دوز متفاوت است ودر ابتدا یک قرص و سپس بعد ۱۲ ساعت یک یا دو تا ی دیگر مصرف شود.

۲_ استفاده از قرص های جلو گیری از حاملگی (ocp)با دوز بالا HD)۲) قرص وبعد ۱۲ ساعت دوتای دیگر مصرف شود. و با دوز پایینLD)۴) قرص و بعد ۱۲ ساعت دو تای دیگر میل شود.

در این روشها تخمک گذاری مهار ویا بتاخیر میافتد .

۳_ گذاشتن IUDنیز در ۵ روز اول اگر گذاشته شود شانس حاملگی را کاهش داده و احتمال را به یک دهم در صد می رساند.