زنان تا چه سنی قدرت باروری دارند؟

زنان تا چه سنی قدرت باروری دارند؟

CAROLE HOBSON AGED 58 FROM KENT, WHO IS PREGNANT WITH TWINS. PICTURE MURRAY SANDERSCAROLE HOBSON AGED 58 FROM KENT, WHO IS PREGNANT WITH TWINS. PICTURE MURRAY SANDERS

بر خلاف مردان که تا سن ۹۰ سالگی هم قدرت باوری و فرزند اوری دارند .در مورد زنان محدودیت زمانی است و این به ساختار تخمدانها برمیگردد.از دوران جنینی تعدادتخمک ها معین میشود و در حدود ۶ تا ۷ میلیون است و در بدو تولد به یک تا دومیلیون کاهش می یابد.ودر دوران بلوغ در حد ۳۰۰۰۰۰ میرسد و جالب است بدانید که در طولمدت باوری که معمولا ۱۵ تا ۴۵ سال است فقط ۴۰۰ تا ۵۰۰ تخمک رشد کامل میکنند و شانس باورشدن دارند و بقیه دچار اترزی و نابودی میشوند.