عوامل موثر در ایجاد سرطان؟

عوامل موثر در ایجاد سرطان ؟

عوامل موثر در ایجاد سرطان

فاکتور های بسیاری دخالت دارند اما عوامل زیر مهمترین هستند .۱_ سن .بالای ۵۰ درصد سرطانها بالای ۷۵ سال است.سن عوامل موتاژن یا تغییر دهنده ژنتیکی را زیاد میکنند.۲_ فاکتور های محیطی.مواد الوده مانند هیدروکربنهاباع ث افزایش سرطان بخصوص دستگاه گوارش می شوند

۳_ سیگار با افزایش اسیب به DNA سلولی منجر به سرطان بخصوص دهانه رحم میشود.۴_ اشعه با تغییرات ژنی باعث افزایش سرطان ها مانند پستان میشود.۵_ عوامل کاهش دهنده ایمنی .مانند کورتون ها شانس سرطان ماننددهانه رحم بالا میبرند.۶_ رژیم غذایی پرچرب سرطان کولون و پستان را زیاد میکنند.و رژیم غذایی فاقد فولیک اسید و ویتامین ا سرطاندهانه رحم را زیاد میکند.