غربال گری جنین در سه ماهه اول حاملگی

غربال گری جنین در سه ماهه اول حاملگی

سونوگرافی

امروزه برای داشتن فرزند سالم و کاهش تولد نوزادان با انومالی کروموزمی جنینی روشهای مختلف پیشنهاد میشود .و برای سه ماهه اول انجام تست دوگانه PAPPA وfree BHCGبهمراه اندازه گیری NT در سونوگرافی جنین معتبر ترین است .دقت ازمایش برای تعیین سندرم دان یا منگولیسم ۷۹ تا ۸۷ در صد با مثبت کاذب ۲ در صد و برای تریزومی ۱۸ و۱۳ ۹۰ درصد تشخیصی با مثبت کاذب ۲ در صد است.بهترین زمان هفته ۱۱ حاملگی است.