غربال گری cell free fetal DNA

غربال گری cell free fetal DNA

غربال گری cell free fetal DNA

به معنی جدا سازی شده DNAجنینی ازجریان خون مادری است و تست تشخیصی در دوران جنینی برای تشخیص انومالی های کروموزمی جنین در هفته ۱۰ حاملگی می باشد.دقت تست تا ۹۸ درصد است اما حدود نیم در صد مثبت کاذب دارد یعنی فرد مشکل ندارد ومثبت نشان می دهد

این تست درموارد زنان با سن بالا ی ۳۵ سال و کسانی با سابقه نوزاد با انومالی کرموزمی۲۱.۱۸ .۱۳.ویا همسر با جابجای کرموزمی ربرتسونین ویا ازمایشات ابنرمال غر بالگری سه ماه اول یا دوم ویا ترکیب انها بکار می رود .و در افراد با ریسک کم و چند قلویی استفاده نمی شود.