غمگینی یا بلو (B lues) بدنبال حاملگی

غمگینی یا بلو (B lues) بدنبال حاملگی

غمگینی یا بلو(B lues)بدنبال حاملگی

پس از زایمان حدود۶ ۲ تا ۸۴ در صد زنان دچار غمگینی میشوند که در ۵۰ درصد موارد در هفته اول بعد زایمان است .و در ۴ تا ۵ روز بعد زایمان به اوج میرسد وتا ۱۰ روز به حالت عادی برمی گردد .

مادران مبتلا اغلب خلق ناپایدار دارند وعلایم اضطراب و گریستن وعدم تمرکز وتحریک پذیری وافسردگی و بی خوابی …همرا ه دارند.

فرد چند ساعت در روز گریه میکند وبعد عادی میشود.و باید اطمینان به انها داد

که این دوره موقتی است وناشی از تغییرات بیوشیمیایی در بدن انهاست.

البته سابقه قبل افسردگی و اختلالات روانی در خود یا خانواده بررسی از ابتدای حاملگی شده باشد.

زنان که مورد سو ءاستفاده جنسی فیزیکی ویا لفظی قرارگرفته اند و اختلالات شخصیتی و مصرف سوُء موادو سیگار ریسک ابتلا افزایش دارد.

وجود افسردگی در طول حاملگی میزان زایمان زود رس را ۱/۵ برابر میکند .اما داشتن اضطراب تاثیر چندان نامطلوبی در نتیجه حاملگی ندارد.