منظور از NTدر جنین چیست؟

منظور از NTدر جنین چیست؟

سونوگرافی ان تی

امروزه با تعیین ضخامت بافت نرم پشت گردن جنین در نمای طولی زیر گاید سونوگرافی در هفته ۱۱ حاملگی به اختلالات کروموزمی مانند منگولیسم یا سندرم دان می توان پی برد .در صورت که حدود ۳.۵ میلیمتر یا بیشتر باشد در یک سوم موارد انومالی کروموزمی است و نیم ان سندرم دان است..و ضمنا همراه با انومالی های قلب جنین می باشد .در چنین شرایطی بررسی کروموزمی جنین و ارزیابی قلبی ان ضرورت دارد .و چون مارکر های غربال گری در چند قلویی جواب نمیدهد لذا بررسی NTدر این موارد بسیار مهم است.