پیشگیری از آسیبهای ناشی از تصادفات در زنان حامله

پیشگیری از آسیبهای ناشی از تصادفات در زنان حامله

تصادفات در زنان حامله

سالیانه حدود ۳ در صد زنان درگیر با تصادفا ت با وسایل نقلیه میباشند

و سردسته مرگ و میر جنین های ناشی از ضربه همین تصادفات است

متاسفانه در ۵۰ در صد موارد کمر بند ایمنی استفاده نشده است.

ایمن ترین کمربند همان نوع سه نقطه ای است.

ودر صورت استفاده از کمربند ، اسیب های ناشی باز شدن کیسه های هوایی بر روی جنین تفاوتی با موارد در نبود ان نمی کند.عوارض جنینی ناشی از تصادف شامل جدا شدن زود رس جفت و افت ریتم قلب و شروع انقباضات رحمی می باشد.