چه داروهای در زمان شیردهی نباید مصرف شود؟

چه داروهای در زمان شیردهی نباید مصرف شود؟

دارو

بیشتر داروهایی که توسط مادر مصرف میشود وارد شیر شده و به نوزاد منتقل میشود.میزان دارو در شیر به عوامل مختلف مرتبط است اما هرچه نیمه عمر دارو و حلالیت در چربی و جذب خوراکی کمتر باشد بهتر می باشد .دارو را بعد شیر دادن باید استفاده کرد .داروهای در درمان سرطان ها مطلقا در دوران شیردهی ممنوع است ویا شیر نباید داد.مواردی که برای اسکن از مواد رادیو اکتیو بکار میرود شیردادن از ۱۵ ساعت تا دو هفته ممنوع است و بهتر است از قبل شیر تخلیه و فریز شود ونوزاد تغذیه کامل بشود .و شیر بعد از اسکن دوشیده و دور ریخته شود.