چه زمانی بعد زایمان باید روشهای پیشگیرانه ازحاملگی را بکار برد؟

چه زمانی بعد زایمان باید روشهای پیشگیرانه ازحاملگی را بکار برد؟

 پیشگیری ازحاملگی

آنچه مورد قبول میباشد اینست که زنانی با شیر دهی صرف به نوزاد تا ۱۰ هفته اول بعد از زایمان تخمک گذاری ندارند اما در موارد که تغذیه نوزاد بطور کامل با شیر مادر نیست صادق نمی باشد.

انتظار برای شروع قاعدگی بعد زایمان ریسک حاملگی را زیاد میکند بخصوص که امکان دارد حاملگی قبل از شروع قاعدگی رخ دهد.جلو گیری از حاملگی باید از ۴ هفته بعد زایمان ترم ودر موارد سقط جنین بلافاصله بعد از ان شروع گردد.استفاده از قرص های فقط پروژسترونی و یابکار بردن IUD مناسب است .و نباید بلافاصله بعد زایمان از قرصهای حاوی استروژن بعلت ریسک ترمبو امبولی استفاده نمود