گاستروشزی چیست؟

گاستروشیزی چیست؟

گاستروشیزی

یک نقص کامل در دیواره شکم وبطور خاص در سمت راست بند ناف جنین است

و روده ها از ان به داخل مایع دور جنین وارد میشود

شیوع یک در دوهزار نوزاد می باشد و در نوزادان مادران جوان بیشتر دیده میشود و همراه انومالی های روده ای است.این نقص با اختلالات کروموزمی همراه نیست و نوزادان ۹۰ درصد شانس زنده ماندن دارند.یک مورد اخیر با عکس گذاشته شد که به دلیل سابقه قبلی مادر عمل سزارین شد و طی چند روز ترمیم جدار کامل و نوزاد حال عمومی خوب داشت.

گاستروشیزی چیست؟