یک آزمایش نرمال مایع منی در مردان چه مشخصاتی دارد؟

یک آزمایش نرمال مایع منی در مردان چه مشخصاتی دارد؟

آزمایش نرمال مایع منی

مایع منی جهت بررسی ازمایشگاهی باید بطریقه انزال دستی وبعد از ۲ روز نبود مقاربت و حداکثر ۷ روز و ترجیحادر ازمایشگاه مربوطه انجام پذیرد.

حجم حداقل ۲ سی سی وغلظت ۲۰ میلیون اسپرم در هر سی سی و حرکت ۵۰ درصد به بالا و شکل نرمال بالای ۱۵ درصد از عوامل مهم در یک نمونه سالم می باشد.