ليوميوم(فيبروئيدهاى رحمى)

بيمارى خوش خيمى كه از سلولهاى عضله صاف رحم منشأ گرفته سبب خونريزى هاى رحمى غير طبيعى ميشود.ميتواند چندين ميوم همزمان در يك رحم باشدكه هريك بطور مستقل ايجاد شده است و بنفع استعداد ژنتيكى فردبه تشكيل ميوم ميباشد. خطر ايجاد ميوم در بستگان درجه اول زنان مبتلا به اين تومورها ٢/٥ برابر افراد ديگر است. ميزان بروز بدخيمى ليوميوساركوم …