1074
ليوميوم(فيبروئيدهاى رحمى)

بيمارى خوش خيمى كه از سلولهاى عضله صاف رحم منشأ گرفته سبب خونريزى هاى رحمى غير طبيعى ميشود.ميتواند چندين ميوم همزمان در يك رحم باشدكه...

763
خونریزی قاعدگی طبیعی وتفاوت ان با خونریزیهای غیر طبیعی رحمی

خونریزی قاعدگی طبیعی وتفاوت ان با خونریزیهای غیر طبیعی رحمی

قالب دکتر