سابقه تحصیلات:

دکترای پزشک عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۳۶۲-۱۳۶۹

دکترای تخصصی زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۳۶۹-۱۳۷۳

فلو شیپ نازایی از دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۸۹-۱۳۹۰

مرتبه علمی:

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی .

سوابق آموزشی و اجرایی :

عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان۱۳۷۳-۱۳۷۶

عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی عجمان- دبی (بیمارستان ایرانیان دبی ۱۳۷۷-۱۳۸۱

عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی زابل از ۱۳۸۱ تا کنون

سابقه ریاست  نظام پزشکی زابل

عضو هییت مدیره نظام پزشکی زابل در حال حاضر

عضو هییت بدوی نظام پزشکی زابل در حال حاضر

مدیر گروه  اموزشی و درمانی زنان در بیمارستان ایرانیان دبی دانشگاه عجمان۱۳۸۹-۱۳۸۱

مدیر گروه  اموزشی و درمانی زنان در دانشگاه علوم پزشکی زابل ۱۳۸۱ تا کنون

رییس بخش زنان بیمارستان امیر المو منین(ع) زابل ۱۳۸۱-۱۳۸۹

معاون درمان بیمارستان امیر المو منین(ع) زابل در حال حاضر

عضو شورای پژ وهش دانشگاه علوم پزشکی زابل در حال حاضر

عضو کمیته مرگ ومیر مادران و نوزادان دانشگاه علوم پزشکی زابل و بیمارستان امیر المو منین(ع) زابل در حال حاضر عضو کمیته ترویج شیر مادر دانشگاه علوم پزشکی زابل در حال حاضر

عضو کمیته غذا و دارو و درمان دانشگاه علوم پزشکی زابل در حال حاضر

عضو کمیته ترویج زایمان طبیعی دانشگاه علوم پزشکی زابل در حال حاضر

عضو کمیته احیا نوزاد دانشگاه علوم پزشکی زابل در حال حاضر

عضو کمیسیون پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل در حال حاضر

پزشک معتمد تشخیص لزوم اعزام  بیماران به خارج کشور دانشگاه علوم پزشکی زابل در حال حاضر

سابقه آموزشی (تدریس)ودریافت لوح

اموزش نظری و بالینی رزیدنت و دانشجویان پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی زابل

اموزش نظری و بالینی دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی زابل

اموزش نظری و بالینی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زابل

اموزش نظری و بالینی دانشجویان اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی زابل

دریافت لوح پزشک نمونه کشوری۱۳۹۱

دریافت لوح پزشک نمونه از دانشگاه علوم پزشکی زابل به دفعات

دریافت لوح استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی زابل

تقدیر نامه متعدد در نجات بیماران پر خطر وهمکاری با سایر پزشکان در موارد تهدید به مرگ مادران وکاهش شاخص مرگ و میرزنان باردار در زابل