آبله مرغان و حاملگی

آبله مرغان و حاملگی

آبله مرغان و حاملگی

ویروس آبله مرغان یک ویروس از خانواده هرپس یا تب خال است و از جنس DNA است.۹۵ درصد افراد در دوران طفولیت مبتلا میشوند و ۷۴ در صد ایمنی پیدا میکنند و دیگه مبتلا نمی شوند.نحوه ابتلا تماس مستقیم با فرد مبتلا است گرچه انتقال تنفسی هم وجود دارد.دوره کمون از ۱۰ تا ۲۱ روز است.واز زمان ظهور بثورات تا دلمه بستن احتمال انتقال است.علایم بصورت سرماخوردگی است کهسپس ۳ تا ۷ روز بعد بثورات وزیکولی ظاهر میشود. مرگ با ابتلا تنفسی و پنومونی گزارش شده است.افراد که در طفولیت مبتلا شده اند در صورت ابتلا در بزرگسالی زونا بصورت ضایعات فقط پوستی با درد شدید است.

احتمال مادرزادی زیر هفته ۱۳ بسیار کم زیر نیم درصد است بالای ۲۰ هفته نادر است وبیشترین ریسک در ۱۳ تا ۲۰ هفته حاملگی است.

علایم مادرزادی ان بصورتالتهاب قسمت های داخلی چشم و کوچکی چشم واتروفی مغزو محدودیت رشد وهیدرونفروز و بزرگی کلیه ها و ضایعات اندامها و پوست. می باشد.