آیا پولیپ های رحم بر روی میزان حاملگی تاثیر دارد؟

آیا پولیپ های رحم بر روی میزان حاملگی تاثیر دارد؟

پولیپ رحم

میزان پولیپ های اندومتردر بین زنان با نازایی بین ۶تا۸درصداست.اماتا۳۲درصدهم میرسد.

عوامل ایجاد پولیپ رحمی شامل چاقی،در معرض قرار گرفتن استروژن بی رویه ،سندروم تخمدان های پلی کیستیک میباشد.

اینکه پولیپ رحمی چگونه سبب نازایی میشود به کاهش در میزان جایگزینی جنین مربوط میشود.

در یک بررسی مشخص شده که حدود ۳۰درصد پولیپ ها در دیواره خلفی رحم و ۴۰درصدبصورت متعدد و حدود ۶درصد بصورت تغییرات هیپر پلاستیک دارند.

برداشتن پولیپ بوسیله کورتاژ و یا با هیستروسکپی انجام میگیرد.اگرچه به وضوح برداشتن پولیپ قبل از درمان نازایی مشخص نیست ولی بررسی ها از افزایش دو برابر حاملگی در موارد درمان نام بردند.

پولیپ های نزدیک لوله های رحمی اثرات منفی بیشتر بر باروری دارد .و به نظر نمی رسد که پولیپ های زیر ۱/۵تا ۲سانتیمتر تاثیر منفی بر میزان حاملگی داشته باشد .