بیمارستان دوستدار نوزاد چیست؟

بیمارستان دوستدار نوزاد ‎از سال ۲۰۰۴پایه گذاری بیمارستان دوستدار نوزاد یک برنامه بین المللی برای افزایش میزان شیر دهی و افزایش دوران ان انجام گرفت.و بیست هزار بیمارستان در دنیا دوستدار نوزاد معرفی شده است.
‎شیر مادر غذای ایده ال برای نوزادان است و حاوی مواد ضد باکتری و افزایش دهنده سیستم دفاعی نوزادو سرعت بخشیدن به رشد و تمایز سلولها ان می باشد .
‎هوش افراد تغذیه شده با شیر مادر بیشتر ومیزان مرگ ناگهانی نوزادان کمترمیشود.
‎شیر دادن میزان سرطان دستگاه تناسلی و پستان و خطر بیماریهای قلبی را در مادر کاهش میدهد.
‎سازمان بهداشت جهانی تغذیه منحصر با شیر مادر را برای ۶ ماه اول زندگی کودک و جتناب از مواجهه با پروتیین های شیر گاو توصیه میکند.

#بیمارستان #نوزاد #شیر #کودک #دوستدار #پزشک #بارداری #حاملگی #نازایی