مشکلات کودکان متولدشده از IVF

مشکلات کودکان متولدشده از IVF 

مطالعات در مورد کودکان متولد شده با این روش نگرانی هایی را به همراه داردکه حاکی از وجود نقایص همراه تولد و نارس بودن وتاخیر در تکامل نورولوژیک و عصبی و وزن کم و ناهنجاری های ژنتیک است.

بیشتر این مشکلات بدنبال ایجاد چند قلویی و کم وزن بودن و زایمان زود رس و در مان موارد نازایی بدنبال تعداد کم اسپرم بوده است.

اگرچه این نگرانی ها منطقی می باشد اما مطالعات وسیع تر و طولانی مدت بیشتر نیاز است .
#نازایی #ناباروری #ivf #کودک #وزن #زایمان