واریکوسل چیست؟

واریکوسل چیست؟

واریکوسل

واریکوسل یا گشادی شبکه عروق وریدی اطراف بیضه ها میباشد.وشیوع ان در مردان نابارور تا ۳۰ درصد است درحالیکه در مردان بارور ۱۰ تا ۱۵ درصد است.

وشیوع ان در در سمت چپ۱۰ برابر راست است.

اینکه چرا واریکوسل با ناباروری همراه است نامشخص است اما شاید موادسمی وکمی اکسیژن و ایستایی خون در انجا سبب ان باشد .