چگونه دوقلو های بهم چسبیده ایجاد میشود؟

چگونه دوقلو های بهم چسبیده ایجاد میشود؟

دو قلویی به دو صورت است .۱-دوقلویی تک تخمکی در این حالت یک تخمک با نطفه مرد ترکیب شده و تخم درست میشود و سپس در طی مراحل تقسیم ، جدایی رخ میدهد و هرکدام برشد خود ادامه می دهد ودوقلویی تک تخمکی ایجاد میشود ( منو زیگوت) ۲-دو قلویی چند تخمکی که در یک سیکل قاعدگی چند تخمک ازاد میشود و هرکدام جداگانه بارور میشودو تخم های متعدد ایجاد میشود

فرق این دو نوع دوقلویی در این است که در نوع اول دوقلوی کاملا شبیه هم میباشند و معمولا بجز موارد خاص از یک جنس است ولی شباهت در نوع چند تخمکی در حد خواهر و برادری است.

از لحاظ میزان شیوع در نوع تک تخمکی حدود یک در هر ۲۵۰حاملگی است اگر چه با روش های درمان نازایی بیشتر شده است اما در نوع چند تخمکی عوامل متعدد مانند سن و وزن و ژنتیک وسابقه چند قلویی در خانواده ونژاد موثر است .

دو قلویی به هم چسبیده فقط در نوع تک تخمکی رخ می دهدو ان وقتی است که تقسیم تخم بعد از روز ۱۳لقاح اتفاق بیفتد .جنین های به هم چسبیده از قسمت های مختلف بدن به هم می چسبند مانند سر و پهلوها و قفسه سینه … اما بیشتر از ناحیه قفسه سینه است.

با روش تشخیصی سونوگرافی ویا MRIمیتوان در دوران جنینی تشخیص کامل داد و بعد از تولد در صورت درگیر نبودن ارگان های اصلی براحتی قابل جدا شدن می باشد .و زایمان برای جلوگیری از اسیب ترجیحا سزارین است.

#نازایی #پزشک #حاملگی #بارداری #دوقلو