‎چه زمانی بعد از زایمان لازم است روش های جلوگیری از حاملگی را از سر گرفت؟

‎چه زمانی بعد از زایمان لازم است روش های جلوگیری از حاملگی را از سر گرفت؟
‎تا ده هفته اول بعد زایمان در صورتی که شیر دهی کامل باشدتخمک گذاری غیر ممکن است.اما در موارد شیر دهی کامل نیست لازم است جلوگیری دیگر هم باشد وانتظار است که با سرگیری قاعدگی روش جلوگیری شروع شود.استفاده از قرص ها جلوگیری مخصوص شیر دهی برای زنان که فرزندانشان را شیر میدهند ایده ال است.اما قرص های معمول جلوگیری از حاملگی میزان و مدت شیر دهی را کم میکندوبه مقدار کم وارد شیر میشوند اما عوارض جانبی بر نوزاد ندارد.
‎بدلیل افزایش خطر لخته خون در بدن لازم است قرص های جلوگیری ۴هفته بعد از زایمان شروع شود.
‎در صورت تمایل به استفاده از IUDبهتر است ۶هفته بعد از زایمان گذاشته شود.
#حاملگی #زایمان #بارداری #جلوگیری #نازایی #نوزاد