651
عوامل موثر در ایجاد سرطان؟

عوامل موثر در ایجاد سرطان ؟

734
ليوميوم(فيبروئيدهاى رحمى)

بيمارى خوش خيمى كه از سلولهاى عضله صاف رحم منشأ گرفته سبب خونريزى هاى رحمى غير طبيعى ميشود.ميتواند چندين ميوم همزمان در يك رحم باشدكه...

قالب دکتر