328
تغییرات رحم در طول حاملگی

تغییرات رحم در طول حاملگی

343
تغییرات پوستی با حاملگی

تغییرات پوستی با حاملگی

509
سندرم پلی کیستیک(pco)

سندرم پلی کیستیک(pco)

1545
آندومتریوز

اندومتریوز

4728
مراحل قبل از یایسگی و دوران یائسگی

مراحل قبل از یایسگی و دوران یائسگی

734
ليوميوم(فيبروئيدهاى رحمى)

بيمارى خوش خيمى كه از سلولهاى عضله صاف رحم منشأ گرفته سبب خونريزى هاى رحمى غير طبيعى ميشود.ميتواند چندين ميوم همزمان در يك رحم باشدكه...

573
خونریزی قاعدگی طبیعی وتفاوت ان با خونریزیهای غیر طبیعی رحمی

خونریزی قاعدگی طبیعی وتفاوت ان با خونریزیهای غیر طبیعی رحمی

قالب دکتر